Jak pracujemy w Trójmiejskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii

Ogólne zasady

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii – obowiązuje kontrakt terapeutyczny, który jest ustalany indywidualnie pomiędzy pacjentem (klientem) a psychoterapeutą.

Z pomocy psychologicznej/psychoterapii mogą korzystać osoby niepełnoletnie, które są̨ przyjmowane przez psychologów/psychoterapeutów wyłącznie po konsultacji psychologa/psychoterapeuty z rodzicami. Dalsza praca jest możliwa po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego i pacjenta na terapię.

Psychoterapeuta może odmówić prowadzenia procesu psychoterapeutycznego, jeśli uzna, że nie jest w stanie rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego pacjenta (klienta). W takiej sytuacji psychoterapeuta proponuje proces psychoterapeutyczny u innej osoby.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do poznania pacjenta (klienta) i specyfiki jego problemu oraz ustalenia wspólnych celów pracy psychoterapeutycznej.

W zależności od specyfiki problemu ustalana jest częstotliwość sesji. Mogą się one odbywać 1–3 razy w tygodniu.

Sesja trwa 50 minut.

W zależności od ustalonego kontaktu psychoterapeuty z pacjentem (klientem), aby odwołać sesję, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z recepcją ośrodka co najmniej 48 godzin przed wyznaczonym terminem sesji/konsultacji.

Sytuacje losowe, święta i weekendy nie zwalniają z obowiązku odwołania wizyty 48 godzin przed zaplanowanym czasem wizyty. W takim przypadku należy skontaktować się z poradnią mailowo, poprzez sms lub odwołać wizytę poprzez aplikację Znany Lekarz.

Nieodwołanie wizyty i niepojawienie się na umówionej sesji bez uprzedniej informacji (po kontakcie ze strony rejestracji ośrodka) uznajemy za przerwanie procesu psychoterapeutycznego.

Zakończenie procesu psychoterapeutycznego odbywa się wyłącznie w czasie konsultacji/sesji i jest omawiane osobiście z psychoterapeutą.

Pracujemy, opierając się na kodeksie etyczno-zawodowym psychologa i kodeksie etycznym psychoterapeuty, a prowadzone procesy psychoterapeutyczne poddajemy regularnej superwizji.

Jesteśmy zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej szczegółów, a także samego faktu korzystania z pomocy, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta i osób trzecich oraz sytuacje określone prawem.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, pracownicy ośrodka mają prawo zatrzymać pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 roku.